OSTALE LABORATORIJSKE ANALIZE
Uzorkovanje na terenu | Određivanje morfološkog sastava otpada | Biološka stabilnost supstrata | Fizikalno-kemijske analize otpada
Analize parametara rada bioplinskih postrojenja | Laboratorijske analize | Mjerenje odlagališnih plinova

ODREĐIVANJE MORFOLOŠKOG SASTAVA OTPADA

Biološka stabilnost supstrata

 • Određivanje realnog dinamičkog respiracijskog indeksa (RDRI) sukladno normi HRN EN 15590
 • Određivanje respiracijske aktivnosti statičkom metodom (AT4) sukladno normi ÖNORM S 2027-4

ANALIZE FIZIKALNO-KEMIJSKIH KARAKTERISTIKA I PARAMETARA BIORAZGRADIVOSTI SUKLADNO METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE SASTAVA I KOLIČINA KOMUNALNOG ODNOSNO MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Fizikalno-kemijski parametri:
 • Toplinska vrijednost iz originalnog uzorka (gornja i donja)
 • Toplinska vrijednost iz suhog uzorka (gornja i donja)
 • Udio suhe tvari
 • Gubitak žarenjem
 • Pepeo
 • Biomasa u postocima udjela ukupnog ugljika (XBTC)
 • Ne-biomasa u postocima udjela ukupnog ugljika (XNBTC)
 • Biomasa u postocima na masu (XB)
 • Ne-biomasa u postocima na masu (XNB)
 • Ukupni ugljik (TC)
 • Ukupni organski ugljik (TOC)
 • Klor
 • Sumpor
 • Sadržaj teških metala (Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Hg)
Parametri biorazgradivosti:
Parametar aerobne stabilnosti:
 • Realni dinamički respiracijski indeks (RDRI)
 • Parametar respiracijske aktivnosti (AT4)
Parametar anaerobne stabilnosti:
 • Bioplinski/biometanski potencijal

Analiza parametara rada bioplinskih postrojenja

Kontrolni parametri u digestoru:
 • pH
 • Suha tvar
 • Hlapiva tvar (ostatak žarenja)
 • TOC
 • Ukupni dušik
 • Amonijačni dušik
 • Ukupne organske kiseline
 • FOS/TAC
 • Ukupni fosfor
 • Kemijska potrošnja kisika (KPK)
 • Analiza sastava bioplina (CH4, CO2, O2, H2S, H2)
Parametri određivanja biorazgradivosti, respiracijske aktivnosti i toksičnosti:
 • Određivanje bioplinskog/biometanskog potencijala i biorazgradivosti (šaržni sustav)
 • Određivanje i biorazgradivosti i proizvodnje bioplina novih supstrata uključujući ispitivanje inhibicije (kontinuirni sustav – 1 tjedan provedbe ispitivanja bez analiza)
 • Određivanje parametra stabilnosti – respiracijske aktivnosti AT4
 • Određivanje realnog dinamičkog respiracijskog indeksa (RDRI)
 • Toksičnost na Daphnia Magna (LC50)
Ostali parametri:
 • Ispitivanje digestata prema zahtjevima Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
  (NN br. 117/14)

Analize otpadnih voda

STANDARDNE LABORATORIJSKE ANALIZE

Mjerenje odlagališnih plinova

PAKETI ANALIZA SUKLADNO VAŽEĆIM ZAKONIMA I PRAVILNICIMA U SURADNJI S PARTNERIMA

 • TERMIČKA OBRADA – sukladna zahtjevima Pravilnika o termičkoj obradi otpada (NN 75/16)
 • FIZIKALNO KEMIJSKA OBRADA – Sukladno zahtjevima Pravilnika o vrstama otpada (NN 27/96)
 • UKLANJANJE STATUSA OTPADA – Sukladno zahtjevima Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA – Pravilnika o odlagalištima otpada (NN 04/23)
 • ISPITIVANJE MULJA IZ UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA S PRIMJENOM MULJA U POLJOPRIVREDI – Sukladno zahtjevima Pravilnika o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
 • DOKAZIVANJE NEPOSTOJANJA OPASNOG SVOJSTVA OTPADA