Istraživanje i razvoj
Inovativno. Primjenjivo. Održivo.
Koristimo znanja, tehnologije i inovacije na području industrijske proizvodnje i održivog gospodarenja otpadnim tokovima
Previous slide
Next slide

Razvoj, istraživanje i optimizacija procesa - područja primjene

Koncentracija znanja i iskustva djelatnika i partnera CROTEH-a omogućavaju nam razvoj i primjenu održivih tehnologija kojima se osigurava toliko potrebno smanjenje opterećenja na okoliš.

  1. Vlastiti reaktori za provedbu ispitivanja anaerobne i aerobne biološke obrade (UASB, SDR, SBR, aerobno-anoksični reaktor, reaktor za termo-kemijsku hidrolizu supstrata)
  2. Ispitivanje i razvoj učinkovitih tehnologija za anaerobnu obradu otpada i otpadnih voda
  3. Provedba simulacija procesa anaerobne i aerobne biološke obrade otpada
  4. Istraživački projekti u području novih tehnologija (sirovine za proizvodnju bioplina, biorafinerije, kružno gospodarstvo, itd.)

PILOT POSTROJENJA

BIORAZGRADIVI OTPAD

Optimizacija postupaka oporabe otpada na temelju ispitivanja biorazgradivosti.

1. Obrada otpada, kao postupak čiji je osnovni cilj materijalno i energetsko iskorištavanje otpada, gdje se otpadom zamjenjuju drugi materijali (primarne sirovine), jedno je od važnijih pitanja na području zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj.

2. Određivanje udjela biorazgradivog otpada bitna je polazna točka za daljnje postupanje s otpadom.

3. Pojedini postupci su usmjereni isključivo ka energetskoj uporabi otpada. Tehnologijama biološke obrade otpada omogućuje se i materijalno iskorištavanje preostalih hranjivih tvari u obliku komposta, te energetska uporaba kroz iskorištavanje proizvedenog bioplina.

4. U svom radu CROTEH preferira integralni pristup gospodarenju i obradi organskog otpada, odabiru najprikladnijeg načina predobrade/sortiranja, zaključno s definiranjem tehnologije obrade biorazgradivog otpada i izradom potrebne dokumentacije.

ANAEROBNA DIGESTIJA I KO-DIGESTIJA ORGANSKIH SUPSTRATA

Razvoj i optimizacija procesa anaerobne digestije i kodigestije organskih supstrata.

1. Anaerobna digestija je najpovoljniji proces stabilizacije organskih otpadnih tvari s visokim udjelom vode, pri čemu se proizvodi bioplin koji pripada obnovljivim izvorima energije. Kod konvencionalnih bioplinskih postrojenja, najčešće korišteni supstrati su različite stočne gnojnice (osim peradi) u kombinaciji s kukuruznom silažom. S obzirom na trend porasta cijena kukuruzne silaže, kao kvalitetnu zamjenu za kukuruznu silažu, moguće je koristiti travne silaže, kao i organske ostatke iz prehrambene, farmaceutske, kemijske, kožarske i papirne te drugih sličnih industrija.

2. Za klijente razvijamo procese kodigestije ili monodigestije novih ili zamjenskih supstrata, koji su često teško razgradivi, a uz to mogu imati i inhibitorski učinak na mikroorganizme te na cjelokupan proces proizvodnje bioplina.

3. Tijekom razvoja, određuje se način kojim je proces potrebno prilagoditi i/ili do koje mjere i s kojim je postupcima potrebno predobraditi supstrate, kako bi se anaerobnim procesom potpuno i bez pojave inhibicije proizvodile maksimalno moguće količine bioplina.

4. Jedan od ciljeva razvoja je i djelomična/potpuna zamjena neodrživih (skupih) supstrata s dostupnijim i jeftinijim supstratima, kako bi se smanjili troškovi zbrinjavanja otpada u proizvodnoj industriji i povećali prihodi njihovom obradom na bioplinskim postrojenjima.

INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE

Razvoj i optimizacija procesa obrade industrijskih otpadnih voda.

1. Provođenje ispitivanja opterećenja industrijskih otpadnih voda potrebno je prvenstveno zbog toga što su iste više organski opterećene u odnosu na komunalne vode.

2. Korištenjem opreme i reaktora s granuliranom biomasom u pilot mjerilu (UASB reaktor) provodimo ispitivanja kontinuiranih procesa obrade otpadnih voda te određujemo sve ključne parametre za postizanje optimalne obrade i procesnih uvjeta. 

3. Primjena anaerobne digestije, u području organski opterećenih otpadnih voda iz industrije, pokazala se vrlo isplativom, najčešće s periodom povrata investicije od 2 do 5 godina. Dodatan razlog je mogućnost izravnog iskorištavanja proizvedene energije za vlastiti proizvodni proces, kao i visoki stupanj iskorištavanja toplinske energije.

4. CROTEH u suradnji s međunarodnim partnerima, po narudžbi razvija procese obrade otpadnih voda za klijente u regiji. Uz primjenu anaerobne tehnologije, ovisno o potrebama, primjenjuju se i drugi fizikalno-kemijsko-biološki postupci obrade, koji su primjenjeni na industrijskim postrojenjima u regiji. 

5. Naš pristup temeljen je na osiguranju optimalne obrade otpadnih voda, kako bi se zadovoljile zakonom propisane granične vrijednosti uz ekonomsku i ekološku održivost sustava.

KOMUNALNE OTPADNE VODE

Razvoj i optimizacija procesa obrade komunalnih otpadnih voda.

1. Komunalne otpadne vode ili već anaerobno obrađene industrijske otpadne vode, koje nisu značajno organski opterećene, uglavnom se obrađuju aerobnim postupcima ili kombinacijom anoksično-aerobnih postupaka.

2. Našim aerobno-anoksičnim reaktorom u mogućnosti smo provoditi ispitivanja procesa obrade otpadnih voda kao i uklanjanja dušikovih i drugih spojeva pod različitim uvjetima uz zadovoljavanje zakonom propisanih graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda.

3. Na temelju rezultata provedenih ispitivanja procesa pročišćavanja te analiza ključnih parametara otpadnih voda, za klijente vršimo razvoj i optimizaciju postojećih uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda (pogotovo u slučajevima povećanja opterećenja) te pružamo tehničku pomoć prilikom vođenja uređaja.

4. Na području pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, u suradnji s partnerima nudimo kompletnu uslugu, od ispitivanja organskog opterećenja i ostalih fizikalno-kemijskih parametara, analize mogućih varijanti pročišćavanja, zaključno s definiranjem optimalne tehnologije pročišćavanja otpadnih voda i izradom svih vrsta projekata i tehničke dokumentacije.

ZBRINJAVANJE MULJEVA

Optimizacija postupaka oporabe otpada na temelju ispitivanja biorazgradivosti.

1. Svaki uređaj za obradu otpadnih voda proizvodi mulj. Kod tehnologija anaerobne obrade otpadnih voda, prirast mulja iznosi od 3 do 10 % uklonjenog opterećenja, dok kod aerobnih postupaka obrade prirast mulja može iznositi čak i do 60 % uklonjenog opterećenja.

2. Većina muljeva smatra se otpadom, međutim, pojedine vrste muljeva moguće je ponovno komercijalno iskoristiti. Budući da su troškovi konačnog zbrinjavanja mulja izrazito visoki, traže se načini smanjivanja količina mulja koje preostaju nakon obrade.

3. Smanjivanje količine mulja moguće je vršiti klasičnim “end of pipe” postupcima, kao što su npr. anaerobna digestija, aerobna digestija (autotermalna), oksidacija, itd. U tu svrhu, moguće je primijeniti i integrirane postupke, gdje je postupak obrade mulja uključen u proces obrade otpadnih voda, kao što su npr. ozonacija, kavitacija itd.

4. CROTEH razvija i projektira optimalne postupke obrade mulja, vodeći pritom prvenstveno računa o utjecaju na okoliš, odnosno ekonomskoj komponenti samog procesa obrade i konačne dispozicije mulja.

LIGNOCELULOZNI MATERIJALI

Ispitivanje teško razgradivih lingoceluloznih materijala.

1. Teško razgradivi lingocelulozni materijali bogati su organskim tvarima, no iste su u materijalu vezane u kompleksnim spojevima, kao što su lignin, celuloza ili hemiceluloza te je biološku razgradnju takvih spojeva znatno teže provoditi.

2. Cilj istraživanja na polju obrade teško razgradivih lingoceluloznih materijala jest identifikacija i određivanje potrebnih i najznačajnijih procesnih parametara te razvoj procesa anaerobne digestije koji omogućuje maksimalno iskorištavanje obrađenog supstrata. 

3. Maksimalna iskoristivost energetskog potencijala obrađenog supstrata u procesu obrade teško razgradivih materijala postiže se određivanjem optimalnih procesnih parametara, kao što su: način i uvjeti predobrade supstrata; temperatura; pH; vrijeme zadržavanja; optimalni omjeri ko-supstrata; način prijenosa mase i energije; odabir odgovarajuće tehnologije obrade.

4. CROTEH tim specijalizira se za razvoj tehnologija proizvodnje bioplina iz teško razgradivih lingoceluloznih materijala, implementirajući projekt financiran iz europskih strukturnih fondova. Nakon uspješno razvijene tehnologije u laboratorijskom mjerilu, daljnji cilj je “scale-up” procesa, odnosno razvoj procesa u industrijskom mjerilu i ocjena njegove ekonomske održivosti.